Paranormaal, parapsychologie

Paranormaal, parapsychologieParanormaal, parapsychologie.  Paranormaal staat voor het waarnemen, weten of kunnen van iets op een niet-wetenschappelijk verklaarbare wijze. Vermogens tot paranormaal waarnemen of hebben van paranormale gaven is nog nooit wetenschappelijk bewezen of aangetoond. Het bestaan van paranormaliteit wordt dan ook betwist. De parapsychologie is een omstredene discipline die onderzoek doet, zoals, naar de mogelijkheid of de menselijke geest in staat is tot iets dat volgens de huidige kennis van de wetenschappen onverklaard of onverklaarbaar is: het paranormale.

Iemand die beweert (regelmatig) gebruik te maken van deze vorm van waarnemen, wordt in het westen een medium of paragnost genoemd. Hoewel het bestaan van deze vermogens tot nu toe nooit bewezen werd en nog steeds betwist wordt, rapporteren veel mensen over een ervaring die onder het begrip paranormaal geclassificeerd kan worden. Een mogelijke indeling van deze gerapporteerde vermogens zou als volgt kunnen luiden: Extensie van de gekende zintuiglijke waarneming door bv. uitbreiding met een tijdscomponent (zoals zien in de toekomst of het zien van aura’s) of uitgebreid naar overleden entiteiten (zoals stemmen horen van overledenen of het zien van geesten/spoken) of niet gecombineerd aan de gekende logica (zoals ruiken dat iemand een ongeluk krijgt). Uitbreiding van waarneming buiten de gekende zintuigen, bv. waarnemen van gedachten (gedachtenlezen of telepathie), … Uitbreiding van vermogens tot handelen voorbij de kennis van de wetenschappelijke kennis, bv. genezen door handoplegging, telekinese, teleportatie, levitatie, mediëren tussen overledenen en levenden (bv. men beweert dat de overledene door hun mond spreekt), … Het hebben van (voor)kennis, bv. door reïncarnatie of voorspellende dromen, kan gezien worden als paranormale gave. Sommigen beschouwen het voorspellen van de toekomst of het interpreteren van signalen (zoals kaartlezen, koffiedik kijken, …) ruimer dan het zuiver bezitten van een paranormale gave. Helderzienden Een van de talrijkst gerapporteerde gaven met mogelijke kenmerken: Het zien van gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden Het zien van geesten of andere verschijningsvormen, bijvoorbeeld aura’s.

Sommige helderzienden beweren door muren e.d. te kunnen kijken, doch dit wordt slechts zelden gemeld. De helderziende heeft soms een hulpmiddel nodig, bijvoorbeeld een foto of een kristallen bol of een ander voorwerp. Hoe de helderziende de beelden beleeft is verschillend. De ene zegt het als een film in zijn hoofd te zien, de ander als diaserie. Andere paragnosten zeggen het als gevoel te ervaren, nog anderen d.m.v. visualisatie. Vaak vermelden zij het verleden als zwart-wit beeld te zien, het heden in heldere tinten en

de toekomst in vage kleuren. Empathie Het begrip empathie slaat op het kunnen aanvoelen van gevoelens, emoties, stemmingen en pijnen, maar ook vreugde en verdriet van een mens of een dier. Empathische vermogens schijnen sterker te zijn als de persoon of dier zich vlakbij bevindt, een bekende of familielid is, zoals bij twee- of meerlingen wordt beweerd, maar de persoon of dier waar men de gevoelens van waarneemt hoeft niet per se in de buurt te zijn. Empathie kan leiden tot het verkrijgen van inzichten over iemands verleden aan de hand van diens persoonlijkheid, die tot stand is gekomen door zijn of haar levenservaringen.

Herhaaldelijk wordt ook nog gemeld de verwarring tussen eigen gevoelens en de ontvangen gevoelens van een ander die soms sterker of heftiger kan zijn dan de eigen gevoelens die hierdoor verdrukt kunnen worden. Denk hierbij aan emotioneel heel erg aangedane mensen. Hierdoor zouden personen die onervaren zijn met hun gave daar problemen van kunnen ondervinden. Heldervoelen Heldervoelen lijkt op empathie, maar houdt eerder een gevoeligheid in voor de niet-levende natuur en het aanvoelen van sferen en stemmingen, niet van een persoon zelf, maar de eromheen hangende sfeer van bijvoorbeeld een groep mensen of de sfeer tussen twee groepen mensen. Het kan leiden tot het helder aanvoelen van iets, een op handen staande gebeurtenis, een voorgevoel daarvan – bijna lijkende op helderzien, maar dan daar een voorgevoel van.

Helderhoren Onder dit begrip vallen alle paranormale waarnemingen op auditief vlak: Het horen van boodschappen van onzichtbare entiteiten (bv. geesten); Het horen van gesprekken waarbij men niet aanwezig is geweest. Dit kunnen ook klanken of andere geluiden zijn. De geluiden werden dus ook niet waargenomen via de oren; Paragnosten rapporteren bv. het “horen” (zonder geluid in de oren) van diverse geluiden van degene waarmee hij werkt. De eigen emotionele verwerking en levenservaring van de paragnost bepalen hoe hij deze geluiden vertolkt. Aangezien geluiden meestal iets oproepen zoals herinneringen, gevoelens, e.d. worden dergelijke waarnemingen meestal hierdoor gekleurd.

Paragnosten plaatsen helderhoren daarom soms deels als telepathie. Helderruiken De meeste berichtgevingen betreffende helderruiken hebben betrekking op voorbije gebeurtenissen. Meestal wordt ook de associatie vermeld die de geuren oproepen, zoals emoties of gebeurtenissen. Bijvoorbeeld rozengeur wordt geassocieerd met een liefdesrelatie, een anjer met een overlijden. De geurervaring wordt net als bij helderziendheid niet noodzakelijk via het zintuigorgaan waargenomen. Helderproeven Het meer proeven dan met het smaakzintuig mogelijk is, wordt minder zeldzaam gemeld als paranormale gewaarwording.

Helderweten Naast het zintuiglijk waarnemen wordt ook het “helder weten” herhaaldelijk gemeld. Hierbij beschikt de persoon over kennis zonder deze verworven te hebben. Verschillende vormen van helderweten worden gemeld: Het plots hebben van kennis over feiten, gebeurtenissen of personen, vaak gecombineerd aan toekomstige feiten, waardoor het aanleunt tegen toekomst voorspellen. Het hebben van kennis over een persoon zonder voorkennis (dus zonder dat men hierover iets te weten kon komen). Bv. het weten van gebeurtenissen, daden of ziekten uit het verleden. Het “weten” wordt vaak vermeld gepaard gaande met het ervaren van de zintuiglijke waarnemingen die een totaalbeeld aan kennis met zich meebrengt, zoals het zien van beelden, horen van geluiden, beleven van gevoelens en geuren.

Melding wordt ook vaak gedaan van kennis die doorgegeven zou worden via een entiteit. Het hebben van kennis die vergaard zou zijn in een eerder leven. In de psychologie zijn dusdanige ervaringen beschreven met regressietherapie, waarbij cliënten melding maakten van kennis uit een vorig leven. In sommige culturen is het ervaren of bezitten van paranormale gaven en verschijnselen deel van het gebruikelijke leven. Primitieve stammen kennen hun sjamaan of medicijnman die naast een voorloper van de huidige geneeskunde vaak het lot probeert te bezweren met handelingen of paranormale kennis. Ook in bepaalde geestelijke stromingen, zoals in de tantra en yoga worden paranormale vermogens niet beschouwd als buitengewoon of bovennatuurlijk, maar als onderdeel van de werkelijkheid.

In de wetenschap heerst er redelijke consensus over het niet bestaan van paranormale fenomenen of gaven. Sommige wetenschappers onderzoeken of er mensen zijn met buitennatuurlijke gaven en meer dan vijf zintuigen, maar tot op heden zonder overtuigend resultaat. Toch ziet men in westerse culturen een trend waarbij mensen het paranormale trachten aan te hangen onder vorm van bv. new age als zingeving voor een harde individualistische samenleving. Westerse films maken dan ook maar al te graag gebruik van paranormale verschijnselen.

Welkom bij Spiritueel Steenwijk